مرمت، شبیه سازی و نوآوری سازه های بدیع آبی : راهگشای میراث آیندگان ایران

نویسنده

گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

پیشینه تمدن ایران، در جهان شناخته شده است. وجود سازه های آبی در ایران مانند سدها، بندها، اشترگلوها، مقسم ها، آسیاب های آبی و آ بانبارها، قرن ها قدمت داشته، و نشان از ژرفنگری ایرانیان و دانش فراوان آنان از مهندسی آب در آن دوران دارد. برخی از این آثار همچنان در حال بهره برداری هستند؛ برخی نیز بازسازی شده و بخوبی کار می کنند؛ و تعدادی نیز مرمت و حفاظت شده، ولی کاربری آنها به سازه های مشابه و جدید در جوار آنها واگذار گردیده است. هدف اصلی از مقاله حاضر، معرفی نمونه هائی از سازه های آبی شاخص ماندگار در قلمرو ایران، ضرورت حفاظت و مرمت برخی سازه های موجود، و نوسازی سازه های بدیع برای ماندگاری میراث تاریخی ایران است. همچنین نوآوری در طرح و ساخت سازه های آبی جدید بعنوان میراث تاریخی و فرهنگی عصر حاضر برای آیندگان این سرزمین، باید مورد نظر قرار گیرد. ساخت و نمایش مدل های فیزیکی از سازه های آبی ماندگار و یا بدیع، در میادین و پارک های شهرهای ایران پیشنهاد می گردد. .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Repair, Simulation And Innovation Water Innovative Structures: A Guide For Posterity The Heritage Of Iran

نویسنده [English]

  • Mahdi Yasi
Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University
چکیده [English]

The history of Iranian civilization is known in the world. The existence of water structures in Iran, such as dams, gangways, ashtrawls, plumbers, water mills, and mills, has been centuries old, and reflects the deepening of Iranians and their vast knowledge of water engineering at that time. Some of these works are still under exploitation; some are rebuilt and work well; some are repaired and protected, but their use has been assigned to new and similar structures. The main purpose of this paper is to introduce examples of water structures in the permanent index of Iran, the need to preserve and restructure some of the existing structures, and modernize the structures for the survival of Iran's historical heritage. Also, innovation in the design and construction of new water structures as the historical and cultural heritage of the present age for the future of this land should be considered. It is recommended to construct and display physical models of sustainable or exotic water structures in squares and parks of Iranian cities.