مروری برانواع فیلترها از نظر مقاومت در برابر فرار مصالح در سازه های ساحلی و مقایسه آنها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فیلترها در بسیاری از سازه های دریایی و هیدرولیکی برای جلوگیری از فرار مصالح و تامین زهکشی به کار میروند. فیلترها در حالت کلی از نظر مقاومت در برابر فرار مصالح بستر به سه دسته هندسه بسته، هندسه باز پایدار، هندسه باز ناپایدار تقسیم بندی میشوند. در فیلترهای هندسه بسته تحت هر مقدار بارگذاری هیدرودینامیکی، فرار مصالح رخ نمیدهد، اما در فیلترهای هندسه باز پایدار امکان فرار مصالح وجود دارد. در فیلترهای هندسه باز ناپایدار نیز مقداری فرار مصالح که مانع از وارد آمدن آسیب جدی به سازه می شود، قابل قبول است. به منظور عملکرد فیلترهای هندسه باز، مطالعات آزمایشگاهی گسترده ای تا به امروز صورت گرفته، اما هنوز هم دانش مختصری در این زمینه در دسترس است. به همین دلیل محققین حوزه هیدرولیک این روش طراحی را در سازه های ساحلی استفاده نمیکنند. لذا هم چنان در سازه های ساحلی، فیلترها به صورت هندسه بسته اجرا و طراحی میشوند. با توجه به اهمیت بسیار بالای لایه فیلتر در سازه های ساحلی، این نوشتار به بررسی پیشینه مطالعاتی در زمینه دسته بندی انواع فیلترها از نظر مقاومت در برابر فرار مصالح بستر و مقایسه آنها می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of various types of filters in terms of resistance to evasion of materials in coastal structures and their comparison

نویسندگان [English]

  • Amir Arsalan Karami Matin 1
  • Mahdi Shafiee Far 2
1 maritime graduate student, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modarres University
2 Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Filters are used in many marine and hydraulic structures to prevent evacuation and drainage. The filters are generally divided into three categories of closed geometry, stable open geometry, unsteady open geometry, in terms of resistance to escape of bed materials. In geometric filters, hydrodynamic loading does not occur, but volatile geometry filters allow materials to escape. In unstable open geometry filters, some volatile evaporation that prevents serious damage to the structure is acceptable. In order to operate open-source filters, extensive laboratory studies have been carried out to date, but there is still a brief knowledge available in this area. For this reason, the researchers in the field of hydraulic engineering do not use this design method in coastal structures. So, in coastal structures, filters are implemented and designed in the form of closed geometry. Due to the high importance of the filter layer in coastal structures, this paper examines the history of studies on the classification of different types of filters in terms of resistance to the escape of bed materials and their comparison.