تعیین بهترین مکان برای اجرای طرح حوضچه های تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از دو روش بولین و AHP

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه ساز ههای آبی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ایلام

چکیده

برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی و عدم جایگزینی آن ها، در بسیاری از آبخوا نهای کشور من جمله آبخوان دشت گرمسار موجب کاهش سطح آب زیرزمینی شده است. تعیین مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی ب هعنوان راهکاری برای جبران این مشکل، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق از دو روش بولین و ahp با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (arc GIS) برای تعیین بهترین مکان اجرای طرح حوضچ ههای تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی در سطح دشت گرمسار سمنان استفاده شد. بدین منظور از 8 پارامتر مؤثر شامل فاصله از رودخانه، شیب، ضخامت ناحیه غیراشباع، نفوذپذیری سطحی، زمین شناسی، کیفیت آب زیرزمینی، کاربری اراضی، تراکم زهکش استفاده شده و لایه های اطلاعاتی آن در ARCGIS تهیه شد. هرکدام از این لایه ها بر اساس منطق بولین و AHP امتیازدهی شده و درنهایت بر اساس عملگر هر یک از این روش ها با یکدیگر تلفیق شدند و نقشه های مکان مناسب برای تغذیه مصنوعی تهیه شد. طرح تغذیه مصنوعی اجرا شده در محدوده دشت گرمسار ب هعنوان نقطه کنترل، در طبقه مناسب روش AHP و روش بولین قرار گرفت. اراضی مناسب جهت اجرای طرح تغذیه مصنوعی با ب هکارگیری منطق بولین 0.78 درصد حاصل شد و روش AHP نیز 3.38 درصد خیلی مناسب و 36.39 درصد مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determine the best place to implement groundwater artificial pond design by using two methods of boolean and AHP

نویسندگان [English]

  • Omid Bagheri Dadvokalaii 1
  • Jamal Mohammadvali samani 2
  • Javad Sarvarian 3
1 master Student, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University
2 faculty member of Tarbiat Modares University
3 faculty member of Ilam University Water Engineering Department
چکیده [English]

Undisturbed groundwater abstraction and their lack of substitution have led to a reduction in groundwater levels in many of the country's aquifers, including the Garmsar plain aquifer. It is important to determine the appropriate areas for artificial nutrition as a way to remedy this problem. In this research, two methods of boolean and ahp using GIS (arc geographic information system) were used to determine the best site for implementing groundwater artificial gutters in the Garmsar plain of Semnan. For this purpose, 8 effective parameters including the distance from the river, slope, thickness of the unsaturated area, surface permeability, geology, groundwater quality, land use, drainage density and its information layers were prepared in ARCGIS. Each of these layers was scored on the basis of Boolean logic and AHP, and finally, they were combined based on the operator of each of these methods, and the appropriate location maps for artificial nutrition were prepared. The artificial feeding plan implemented in the Garmsar Plain area as a control point was placed on the appropriate floor of the AHP method and the Bolin method. Appropriate lands for implementation of artificial nutrition plan with the use of Boolean logic were 0.78% and AHP method was 3.38% very suitable and 36.39% suitable.