تحلیل پی و بدنه سدهای خاکی در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی با استفاده از مدل های عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد واحد مهاباد

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد مهاباد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیک، دانشگاه آزاد مهاباد

چکیده

تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی سدهای خاکی در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد در این تحقیق پایداری شیروانی سد ایلام در مراحل نامبرده استاتیکی و شبه استاتیکی در شتاب های افقی زلزله به بزرگی 0.1 و 0.12 ،0.13 ،0.14 , 0.15 شتاب گرانش زمین با استفاده از نرم افزارslope/w بررسی شده است. مقایسه نتایج حاصل از مدل با استاندارد گروه مهندسین ارتش آمریکا مؤید پایداری شیروانی ها در دو حالت استاتیکی و شبه استاتیکی سد ایلام می باشد افت سریع مخزن تأثیر چندانی بر پایداری شیب پایین دست سد. نتایج تحلیل این گونه نشان می دهند که هسته مایل با نفوذپذیری کم به خوبی در مقابل آب تراوش شده به داخل سد مقاومت نموده به طوری که جریان در داخل هسته به شدت افت می کند. بنابراین، قسمت شیب پائین دست سد خاکی همواره خشک باقی می ماند.

کلیدواژه‌ها