ارزیابی ریسک های به کارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های ساخت و ساز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)، البرز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قزوین)، قزوین، ایران

چکیده

امروزه مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM ) برای افزایش بهره وری فرآیندهای کاری در صنعت ساخت و ساز، غلبه بر معضلات و مشکلات کنونی این صنعت و همچنین ساخت و تولید محصول مطابق با نیاز واقعی مشتری ظهور کرده است. علاوه بر فواید بالقوه استفاده از این فناوری برای همه ی دست اندرکاران صنعت ساختمان، به دلیل نو بودن این فناوری، موانع و ریسک هایی برای به کارگیری BIM به جای فرآیندهای کاری سنتی کنونی وجود خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از مرور ادبیات، مطالعات موردی و نظر متخصصین ابتدا ریسک های به کارگیری BIM در پروژه های ساخت و ساز شناسایی گردید. به منظور رتبه بندی ریسک های به کارگیری BIM بر اساس میزان تأثیری که بر پروژه می توانند داشته باشند، از تکنیک تاپسیس فازی که از روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشد استفاده گردید. بدین منظور، میانگین فازی نظرات خبرگان درباره ی احتمال وقوع و شدت اثر ریسک ها، محاسبه گردید. سپس از ضرب احتمال وقوع در شدت اثر، مقدار عدد ریسک ها بر مبنای تأثیر بر اهداف اصلی پروژه حاصل گردید که نتایج حاصله ماتریس تصمیم گیری را تشکیل دادند. در نهایت با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی ریسک های به کارگیری BIM پرداخته شد که عدم آشنایی کافی تیم تخصصی با فرآیندهای کاری BIM و فراهم نبودن زیرساخت های سخت افزاری لازم برای اجرای نرم افزارهای BIM در شرایط بهینه از مهم ترین ریسک های ارزیابی شده بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the risks of using Building Information Modeling (BIM) in construction projects

نویسندگان [English]

 • Farzad Fani 1
 • Faezeh Taherkhani 2
1 M.Sc. Student of Engineering & Construction Management, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Karaj Branch), Karaj, Iran
2 B.Eng. Student, Faculty of Civil & Architectural Engineering, Islamic Azad University (Qazvin Branch), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Today, building information modeling (BIM) has emerged to increase the productivity of work processes in the construction industry, overcome the current problems and problems of this industry, and also create and produce products according to the real needs of the customer. In addition to the potential benefits of using this technology for all those involved in the construction industry, due to the newness of this technology, there will be barriers and risks to applying BIM instead of current traditional work processes. In this research, using literature review, case studies and experts' opinions, the risks of using BIM in construction projects were first identified. In order to rank the risks of using BIM based on the impact they can have on the project, the fuzzy TOPSIS technique, which is a multi-criteria decision-making method, was used. For this purpose, the fuzzy average of the experts' opinions about the probability of occurrence and the severity of the risks was calculated. Then, by multiplying the probability of occurrence by the intensity of the effect, the number of risks was obtained based on the effect on the main goals of the project, which formed the decision matrix. Finally, using the TOPSIS Fuzzy method, the risks of using BIM were ranked, which are the lack of familiarity of the specialized team with BIM work processes and the lack of necessary hardware infrastructure for the implementation of BIM software in optimal conditions were among the most important risks evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Building information modeling (BIM)
 • project management
 • risk assessment
 • fuzzy TOPSIS technique
 1. Eastman, C. , P. Teicholz, et al. (2011), BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors , John Wiley & Sons, Inc.
 2. Taylor J.E., Bernstein P.G., (2009), Paradigm trajectories of building information modeling practice in project networks, Journal of Management in Engineering, ASCE 25 (2) 69–76.
 3. Deutsch, R. (2011). BIM and Integrated Design: Strategies for Architectural Practice: John Wiley and Sons.
 4. Pan, J., Teklu, Y., Rahman, S. and Castro, A. D. (2000). "An Interval-based MADM Approach to the
 5. Identification of Candidate Alternatives in Strategic Resource Planning." IEEE Transactions on Power Systems, Vol.15, No. 4, PP. 1441-1446.
 6. North, D. W. (1995). "Limitations, Definitions, Principles and Methods of Risk Analysis." OIE Review of Science and Technology. Epiz., Vol.14, No. 4.
 7. Zandin, K. B. (2001). Maynard’s Industrial Engineering Handbook, 5th Edition, McGraw-Hill.
 8. Lambert, J. H., Haimes, Y.Y., Li, D., Schooff, R. M. and Tulsiani, V. (2001). "Identification, ranking, and
 9. management of risks in a major system acquisition." Reliability Engineering and System Safety, No.72, PP.
 10. سبزه پرور م. ، 1391، کنترل پروژه به روش گام به گام، انتشارات ترمه.
 11. PMI, 2008. A Guide to the Project Management Body of Knowledge(PMBOK® Guide), 4th edition. Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania, USA.
 12. Hwang, C., Yoon, K., Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications: A state of the art survey, New York: Verlag, 1989.
 13. الفت ل.، خسروانی ف.، جلالی ر.، 1389، شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK با رویکرد فازی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره 19.
 14. Chen, S.J., and Hwang, C.L. (1992) Fuzzy Multiple Attribute Decision Making. Lecture Notes in Econom. and Math. System 375, Springer-Verlag, New York.