مروری بر تجارب برندسازی شهری به عنوان ابزار توسعه اقتصادی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

چکیده
یکی از مفاهیمی که امروزه در برنامه ریزی و مدیریت شهرها به کار گرفته می شود، مفهوم برندسازی شهری است. برند یک شهر، به نوعی دارایی یک شهر و ابزاری به منظور تمایز و افزایش اعتبار یک شهر در مقایسه با سایر کشورها می باشد. در این راستا ، پژوهش پیش رو سعی دارد تا به تبیین مفهوم برندسازی شهری و مرور برخی تجربیات داخلی و خارجی در زمینه برندسازی شهری گامی در جهت روشن‌تر شدن ابعاد این مفهوم و کاربردهای آن بر‌دارد. هدف این پژوهش مروری بر تجارب برندسازی شهری به عنوان ابزار توسعه اقتصادی جهت پیشبرد تحقیقات آتی در زمینه برندسازی شهری می باشد. در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شده‌است. براساس نتایج این پژوهش، مفهوم برندسازی شهری مفهومی میان‌رشته‌ای است. در این مقاله کوشش شد تا با بررسی ادبیات نظری در مورد برند سازی شهری و مرور مقالات منتشر شده در مجلات علمی داخلی و خارجی، شاخص های موثر بر برند شهری و روش های ارزیابی و سنجش برند شهری بازگو شد. توسعه شهری با رقابت پذیری شهری رابطه مستقیم دارد. در ارزیابی و سنجش برند سازی شهری، ابعاد زمینه ای و شاخص های متفاوتی مطرح شده‌است. به طور کلی، شاخص های برند شهری شش مورد حضور، مکان، پتانسیل، مردم، تحرک و زیر ساخت ها را شامل می‌شوند. مقیاس بررسی برند شهری و ابعاد آن در پژوهش های داخلی و خارجی، تاکید بر مقیاس شهر و با توجه به هویت موجود در آن و پتانسیل های بالقوه و بالفعل شهر است. زمینه گرایی در شهرها باعث تمرکز بیشتر روی هویت شهری می‌شود. ابعاد زمینه گرایی هویتی جهت ارتقا رقابت پذیری شهری، به 10 بعد تقسیم شده است که از بعد زمینه ای اجتماعی تا بعد صنعتی و فناورانه را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of urban branding experiences as a tool for economic development

نویسندگان [English]

 • Zeinab Adeli 1
 • Elaheh Ahmadbeygi 2
 • Mahshad Sharifirad 2
1 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 MSc student, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

One of the concepts used in the planning and management of cities today is the concept of urban branding. The brand of a city is an asset of a city and a tool to differentiate and increase the credibility of a city compared to other countries. In this regard, the upcoming research tries to explain the concept of urban branding and review some domestic and foreign experiences in the field of urban branding to take a step towards clarifying the dimensions of this concept and its applications. The purpose of this research is to review the experiences of urban branding as a tool for economic development to advance future research in the field of urban branding. Meta-analysis method is used in this research. Based on the results of this research, the concept of urban branding is an interdisciplinary concept. In this article, an attempt was made to review the theoretical literature on urban branding and review the articles published in domestic and foreign scientific journals, the indicators affecting the urban brand and the evaluation and measurement methods of the urban brand were recounted. Urban development has a direct relationship with urban competitiveness. In the evaluation and measurement of urban branding, different contextual dimensions and indicators have been proposed. In general, city brand indicators include six items: presence, location, potential, people, mobility and infrastructure. The scale of urban brand investigation and its dimensions in domestic and foreign researches emphasizes the scale of the city and according to the existing identity and the potential and actual potentials of the city. Contextualism in cities causes more focus on urban identity. The dimensions of identity contextualism in order to promote urban competitiveness are divided into 10 dimensions, which include the social context dimension to the industrial and technological dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban branding
 • branding
 • branding experiences
 • economic development
 1. Dinnie, Keith. (2011) Introduction to the Theory of City Branding. In City Branding, Palgrave Macmillian: London, UK
 2. منصوری، نسیم و بیات، آتوسا (1396) استراتژی برندینگ شهری در جهت توسعه صنعت گردشگری و توانمندسازی اقتصـادی در شهر زنجان، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، مردادماه 1396 ، تهران، ایران.
 3. Zenker, Sebastian & Braun, Erik. (2010) Branding a City: A Conceptual Approach for Place Branding and Place Brand Management. Paper presented at The 39th EMAC Annual Conference 2010, Frederiksberg, Denmark.
 4. Dinnie, Keith. (2011) Introduction to the Theory of City Branding. In City Branding, Palgrave Macmillian: London, UK
 5. موحد، علی (1390) بازاریابی گردشگری برای شهرها، چاپ اول، تهران: انتشارات آذرخش.
 6. محمدپور زرندی، حسین؛ حسنی، علی؛ امینیان، ناصر (1395) عوامل موثر بر برند شهری و اولویت بندی آن ها از دیدگاه گردشگران بین المللی: مطالعه موردی برج میلاد، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
 7. Anholt, Simon. (2010) Places: Identity, Image and Reputation, Palgrave Macmillan: London, UK.
 8. Anholt, Simon. (2007) Competitive Identity, The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillian: London, UK.
 9. مظفری، (1391). برندسازی و دیپلماسی شهری، تهران: تشریفات برندسازی شهری
 10. Fernández, Daniel Barrera. & Meethan, Kevin. (2014) The Relationship of City Branding and Tourist Promotion: The Case of Plymouth (UK) and Malaga (Spain), Athens, Journal of Tourism
 11. منوریان، عباس؛ ابوئی اردکان، محمد؛ پورموسوی، موسی؛ رحیمیان، اشرف (1392) مدل فرآیندی برند سازی شهری برای کلانشهرهای ایران، فصلنامه مدیریت دولتی
 12. Ramli, Fariha & Salleh, Dani. (2018) Analysis of Public Participation in Place Branding: A Case Study of City of Alor Setar, Malaysia, International Journal of Development and Sustainability
 13. Helmy, Urban Branding Strategy and the Emerging Arab Cityscape: The Image of the Gulf city, PhD Study, Stuttgart University, Stuttgart, 2008.
 14. Gotham, (Re) branding the big easy: tourism rebuilding in post-Katrina, Urban Affairs Rev. 42 (2007) 823.
 15. Baker, B .(2010). Twenty benefits of a city branding strategy. destinationbranding.com
 16. Vanolo, The image of the creative city: some reflections on urban branding in Turin Cities, Cities 25 (6) (2008).
 17. Unsworth, Re-branding the city: changing the image of places and spaces, GA lectures, Geographical Association School of Geography, University of Leeds, England, 2008.
 18. یزدان پناه، محمدرضا و همکاران (1398)تببین مدل مفهومی برندسازی مکان: مروری بر ادبیات نظری، مجله باغ نظر
 19. بافندکار، انوشیروان و کاظمی، فضل اله (1396) تببین عوامل موثر در برندسازی شهری براساس مدل پیشنهادی مارتینز و همکاران؛ مطالعه موردی: شهر شیراز. فصلنامه مدیریت برند
 20. لاله پور، منیژه و امیرحسینی، پروانه (2020) تحلیل موقعیت مولفه های برند شهری مطالعه موردی: شهر مراغه؛ مجله شهر پایدار
 21. مولائی، اصغر و بهزادفر، صطفی (1398) تبیین ابعاد و ظرفیت های رقابت پذیری هویتی شهری با رویکرد زمینه گرا در شهرهای ایران؛ فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا