وزن دهی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره‌وری کارکنان در صنعت ساخت با روش های تصمیم گیری چند معیاره الکتره

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گلستان، ایران

چکیده

بدون شک در میان سرمایه های موجود، نیروی انسانی از جایگاهی رفیع در پیشرفت و پیشبرد اهداف هر سازمان برخوردار است. باید به این نکته توجه کرد که پیشرفت هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه است و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیتها و تلاش ها در بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بهره وری و تعیین روابط این عوامل و چگونگی تاثیر آنها می باشد. این مطالعه از روش تحقیق توصیفی_تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل افراد دخیل در امر ساخت و ساز در استان گلستان با حجم نمونه 155 نفر می باشد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد. در این بررسی از روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP) برای وزن دهی معیارها و از روش الکتره برای رتبه یندی و الویت بندی گزینه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل فردی بیشترین تاثیر را بر بهره‌وری کارکنان صنعت ساخت و ساز در استان گلستان داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Weighing and Prioritizing of Factors Influencing on Employee Productivity in Construction Industry by Methods of Decision Making of Multi-Criteria Electricians

نویسندگان [English]

  • Nahid Sheikhi 1
  • Amin Zivari 2
1 Graduate student of Civil Engineering, Construction Management, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, East Golestan Higher Education Institute, Golestan, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, among existing capital, human resources have a high status in advancing the goals of each organization. It should be noted that the progress of each nation is dependent on the work and effort of all sectors of society, and productivity is a criterion for assessing the performance of these activities and efforts in various social and economic sectors. The purpose of this research is to identify factors affecting productivity and determine the relationships between these factors and how they affect them. This research is a descriptive-analytic research method and the statistical population consists of people involved in construction in Golestan province with a sample size of 155 people. A questionnaire was used to collect data.In this study, Hierarchical Hierarchy Process Analysis (AHP) method was used for weighting the criteria and the method of ElECTERE was used for prioritization of the options. The results showed that individual factors had the most impact on the productivity of construction industry employees in Golestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Manufacturing Industry
  • ElECTERE
  • AHP