بررسی اولویت بندی میزان و نوع اثرات محیطی انواع سدها به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، واحد یاسوج، ، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

در ایران به علت شرایط اقلیمی و لزوم احداث سد برای ذخیره آب، سد سازی اهمیت ویژه ای دارد. احداث سدها نیز مانند هر تکنولوژی دیگر دارای اثرات مثبت و منفی مختلفی می باشد. هدف از مطالعه حاضر روش تحقیق حاضر بررسی اولویت بندی میزان و نوع اثرات محیطی انواع سدها به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از جنبه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Exoert Choice تحلیل شد. ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با استفاده از نظرات اساتید، صاحب نظران و متخصصین آمار روایی آن و آزمون آلفای کرونباخ پایایی آن تایید شد. جامعه آماری این تحقیق تمام اعضای نظام مهندسی شهر یاسوج می باشد که بر اساس برآورد سازمان نظام مهندسی 2000 نفر می باشند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان برای جامعه فوق تعداد 50 نفر به عنوان حجم نمونه (به محدودیت های کرونایی و ماهیت تحلیل سلسله مراتبی) انتخاب شد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. نتایج نشان داد مهمترین عوامل موثر بر اثرات محیطی انواع سدها به روش تحلیل سلسله مراتبی به ترتیب از قوی ترین عامل تا ضعیف ترین عامل عبارت اند از: سدهای سنگریزه ای، سدهای بتنی وزنی، سدهای بتنی پشت بند دار، سدهای لاستیکی، سدهای بتنی قوسی، سدهای پایه دار وزنی، سدهای رسوبگیر، سد های خاکی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritization of the amount and type of environmental effects of dams by Analytic Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • Sayad Yaghoub Zolfegharifar 1
  • Azam Saleh Nasab 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Yasouj Branch, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

In Iran, due to climatic conditions and the need to build a dam to store water, dam construction is of particular importance. The construction of dams, like any other technology, has different positive and negative effects. The purpose of this study is to prioritize the amount and type of environmental effects of dams by Analytic Hierarchy Process (AHP). The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. Research data were analyzed using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Exoert Choice software. The research collection tool is a researcher-made questionnaire that its validity was confirmed by the opinions of professors, experts and specialists in statistics and its Cronbach's alpha test. The statistical population of this research is all members of the engineering system of Yasuj city, which according to the estimates of the Engineering System Organization is 2000 people. Based on Krejcie and Morgan table, 50 people were selected for the above population as the sample size (due to coronary constraints and the nature of hierarchical analysis). Sampling method is available by sampling. The results showed that the most important factors affecting the environmental effects of different types of dams by hierarchical analysis from the strongest to the weakest factor are: gravel dams, weighted concrete dams, retaining concrete dams, rubber dams, arched concrete dams Weight-based dams, sediment dams, earthen dams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • Environmental Impacts
  • Barrier Types
  • Hierarchical Analysis (AHP)