تاثیر مدیریت ساخت بر تنش های سازه ای در ساختمانها: مطالعه موردی شهر یاسوج

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، رشته مهندسی مدیریت ساخت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ساخت بر تنش های سازه ای در ساختمانها در شهر یاسوج می باشد. روش پژوهش ، از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی و پیمایشی است. همچنین، این تحقیق از نوع اکتشافی است و از روش کتابخانه ای و میدانی (تکمیـل پرسشنامه) جهـت گـردآوری اطلاعات و داده هـای مـورد نیـاز اسـتفاده شـد. جامعه آماری این پژوهش را همه مهندسین و کارگران و همچنین سایر عوامل درگیر در پروژه های ساخت و ساز در شهر یاسوج تشکیل می دهد که متشکل از 1800 نفر می باشد. تعداد نمونه انتخاب شده در این پژوهش به صورت رندم و تصادفی تعداد 306 نفر از مجموعه جامعه آماری فوق می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه خستگی در سازه‌ های فلزی و بتنی (422/0 = r و 0001/0 = p)، تنش های کششی در ساختمان (503/0 = r و 0001/0 = p)، تنش فشاری و حرارتی در ساختمان (471/0 = r و 0001/0 = p)، تنش های برشی در ساختمان (553/0 = r و 0001/0 = p)، دارای ارتباط مثبت و معنی‌دار با مدیریت ساخت می‌باشد. در نهایت نتایج نیز نشان داد مدیریت ساخت نیز دارای ارتباط مثبت و معنی‌داری در سطح 99% با بر تنش های سازه ای در ساختمان های شهر یاسوج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of construction management on structural stresses in buildings: Case study Yasouj city

نویسنده [English]

  • ali momeni manesh
Master's degree, Islamic Azad University, Yasouj branch, field of construction management engineering
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the impact of construction management on structural stresses in buildings in Yasouj city. The research method is applied in terms of type and descriptive and survey in terms of execution method. Also, this research is exploratory and the library and field method (completing the questionnaire) was used to collect the required information and data. The statistical population of this research consists of all engineers and workers as well as other factors involved in construction projects in Yasouj city, which consists of 1800 people. The number of samples selected in this research is 306 people from the above statistical population. The research results indicate that the fatigue component in metal and concrete structures (r = 0.422 and p = 0.0001), tensile stresses in the building (r = 0.503 and p = 0.0001), compressive stress and thermal in the building (r = 0.471 and p = 0.0001), shear stresses in the building (r = 0.553 and p = 0.0001), have a positive and significant relationship with construction management. Finally, the results also showed that construction management has a positive and significant relationship at the 99% level with structural stresses in the buildings of Yasouj city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction management
  • structural stresses
  • building
  • Yasouj city