تاثیر ذهنی نام فضاهای عمومی شهری بر شهروندان، نمونه موردی میادین شهری یزد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری یزد، یزد، ایران

چکیده

شهروندان بیشماری روزانه مخاطب فضاهای عمومی شهری هستند و نام فضاهای عمومی شهری آثار ذهنی و روانی بر آن‌ها دارد. از آنجا که نظرات روانشناسی محیطی مبنی بر تعامل انسان و محیط برای طراحان شهری اهمیت ویژه ای دارد ، این مقاله با هدف سنجش وضعیت آثار ذهنی و روانی نام‌ میادین شهر یزد شکل گرفته است. از این رو مولفه هایی که بر اذهان عمومی تاثیر گذارند، در 5 میدان شهر یزد مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین سوال اصلی این مقاله این است که توجه به چه عاملی در نام گذاری میادین شهری می‌تواند بر اذهان عمومی تاثیرگذارتر باشد؟ برای پاسخ به این سوال، در این پژوهش از روش تحقیق تحلیلی افتراق معنایی(مقایسه زوجی) بهره گرفته شده است و با استفاده از آن، مؤلفه اصلی در تاثیر نام مکان را از منظر شهروندان مورد بررسی قرار داده است. در ادامه با بهره گیری از نمونه آماری 384 نفری، مصاحبه ی میدانی در قالب پرسشنامه های افتراق معنایی تکمیل شده است و باتوجه به داده های دریافتی، امتیازدهی به میادین مورد نظر صورت گرفته و تحلیل شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب هستند که از بین 13 شاخص عنوان شده، شاخص هویت از اهمیت بیشتری در میان شاخص های دیگر برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The subjective effect of the name of urban public spaces on citizens, a case study of urban squares in Yazd

نویسندگان [English]

 • Mina Poorheydari 1
 • Mohsen Rafian 2
1 BA Student of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Yazd, Iran
چکیده [English]

Countless citizens are the audience of urban public spaces every day, and the name of urban public spaces has mental and psychological effects on them. Since the opinions of environmental psychology regarding the interaction between man and the environment are of special importance for urban designers, this article was formed with the aim of measuring the state of the mental and psychological effects of the famous streets of Yazd city. Therefore, the components that affect the public mind have been investigated in 5 squares of Yazd city. Therefore, the main question of this article is, what factor to pay attention to in the naming of urban squares can be more influential on the public mind? To answer this question, in this research, the analytical research method of semantic difference (pairwise comparison) has been used and by using it, the main component in the effect of the name of the place has been investigated from the perspective of the citizens. In the following, using a statistical sample of 384 people, a field interview has been completed in the form of semantic differentiation questionnaires, and according to the received data, points have been given to the fields and analyzed. The results of the research show that among the 13 mentioned indicators, the identity index is more important among other indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban public space
 • name
 • mental and psychological works
 • public mind
 • square
 1. علی قنبری، زهرا؛ راشدی اشرفی، بهروز، (1394)، تاثیر خاطره جمعی بر نام گذاری فضاهای شهری(نمونه موردی: شهرشیراز)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری ایرانی اسلامی( سیمای دیروز- چشم انداز فردا)، ص1007و 1010.
 2. رهنمایی، محمدتقی ؛ اشرفی، یوسف، (1386)، فضاهای عمومی شهر و نقش آن در شکل گیری جامعه مدنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری، جغرافیا (نشریه علمی - پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران)، شماره14و15، صص25-31
 3. کریمی یزدی، اعظم ؛ براتی، ناصر؛ زارعی، مجید، (1395)، ارزیابی تطبیقی ادراک فضای شهری از نظرگاه مخاطبین و متخصصین عرصه شهری )مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران)، شماره 45، ص14.
 4. عباس زاده، شهاب ؛ گوهری، حمید( 1393)، فضاهای معنامحور و میادین اجتماعی در شهرسازی اسلامی رکن گمشده (فضاهای تعاملی) در کلانشهرهای ایرانی ـ اسلامی امروز، شهرپایدار، شماره 1، صص166و167.
 5. سلطانزاده، آرمان ؛ عزیزی، هادی، (1399)، نقش میدان ها در شکل گیری فضا و منظر شهری، ص4و5و9
 6. فرح بخش، مهدیه ،(1394)، میدان ایرانی و روابط اجتماعی، بازشناسی و ارزیابی کیفی، نمونه موردی میدان گنجعلیخان کرمان، همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری، صص 1-5
 7. شیخ الحکمایی، عمادالدین ؛ رضوان، رامینا،(1398)، دانش نام شناسی و پژوهش های علوم تاریخی، پژوهش های علوم تاریخی، شماره 2، صص 146و149-150.
 8. احمدی، بهزاد؛ زندی، بهمن؛ نجفیان، آرزو؛ روشن، بلقیس، (1397)، بررسی نام گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام شناسی اجتماعی، فصلنامه مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران، شماره 22، صص4-5.
 9. رفیعیان، محسن؛ فلاح حسینی، فریده، (1400)، نام گذاری فضاهای شهری.
 10. رفیعیان، محسن؛ اکبری، پردیس؛ پیرعلیایی، سینا؛ رفیعیان، مجتبی؛ بمانیان، محمدرضا،(1397)، تعیین مشخصه اساسی کیفیت مکان های عمومی شهری نمونه مورد مطالعه: میادین شهر یزد، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و شهرسازی تهران، صص
 11. حبیبی، داوود ؛ همکاران، (1397)، تبیین حس تعلق به مکان و هویت در فضاهای شهری با تاکید بر بازارهای سنتی، شماره 3، ص 5 .
 12. نقیب السادات، رضا، (1392)، روش تمایز معنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، ص 2.
 13. ویکی پدیا دانشنامه آزاد، دسترسی از https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8، تاریخ دسترسی7/6/1400
 14. پایگاه خبری تحلیلی یزدآوا، دلیل تاریخی نامگذاری میدان «شهید بهشتی» یزد، دسترسی از http://yazdava.ir/-/%D8%AF ، تاریخ دسترسی7/6/1400
 15. اسدپور، هاجر ؛ ریاحی دهکردی؛ اسدپور، علی، (1399)، تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان در فضاهای شهری معاصر(نمونة مورد مطالعه: میدان فرهنگ شهر یزد(،شماره24،ص20.
 16. یزد نیوز، بوته های اطلسی-زمینهای محدوده میدان اطلسی صفاییه یزددهه ۳۰ شمسی، دسترسی از: https://yazdnews.com/%D8، تاریخ دسترسی7/6/1400.